Regulamin

„Dozwolone wspomaganie w sporcie. Efektywna współpraca na linii lekarz – trener – dietetyk jako determinant sukcesu sportowego”
Data: 26-27.10.2018
Miejsce: Ośrodek Badawczo–Rozwojowy Olimp Laboratories, m.Pustynia 84 F, 39–200 Dębica

§ 1. Postanowienia ogólne

1.1. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konferencji „Dozwolone wspomaganie w sporcie. Strategie żywieniowe i spersonalizowana suplementacja wyczynowego sportowca” (zwanej dalej „Konferencją”), organizowanej przez Olimp Laboratories sp. z o.o. z siedzibą w m.Nagawczyna 109c, 39-200 Dębica (dalej „Organizator”). Niniejszy Regulamin został zamieszczony na stronie internetowej pod adresem www.olimpacademy.com, i określa prawa oraz obowiązki jej uczestników. Wszelkie zmiany w regulaminie będą podawane do wiadomości publicznej, poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej Konferencji.
1.2. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.

§ 2. Uczestnictwo w Konferencji

2.1. Warunkami uczestnictwa w Konferencji są:
2.1.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Konferencji.
2.1.2. Pierwszeństwo uczestnictwa w Konferencji posiadają lekarze medycyny sportowej, trenerzy, sportowcy, fizjoterapeuci oraz przedstawiciele polskich związków sportowych, których lista dostępna jest na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz osoby, które otrzymały zaproszenie imienne od Organizatora.
2.1.4. Wszelkie koszty i wydatki związane z pobytem lub zakwaterowaniem oraz dojazdu pokrywane są przez Uczestników we własnym zakresie.
2.1.5. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji za pośrednictwem serwisu internetowego www.olimpacademy.com upływa w dniu 30.09.2018 r. Rejestracja po tym terminie będzie niemożliwa.
2.1.6. Liczba osób uczestniczących w Konferencji jest ograniczona.
2.1.7. Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w Konferencji.
2.1.8. W dniu rozpoczęcia Konferencji konieczne jest okazanie dowodu osobistego celem weryfikacji uczestnika. Uczestnik otrzyma identyfikator umożliwiający udział w Konferencji.
2.1.9. Zgłoszenie uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz równoznaczne z zobowiązaniem Uczestnika Konferencji do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w miejscu, w którym odbędzie się Konferencja.

§ 3. Rezygnacja z udziału w Konferencji

3.1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji powinna być dokonana w formie pisemnej.

§ 4. Odpowiedzialność Organizatora

4.1. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować warunki organizacyjne Konferencji zgodne z opisem na stronie internetowej Konferencji.
4.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konferencji z przyczyn od niego niezależnych.
4.3. Organizator ustala plan Konferencji oraz zastrzega sobie prawo do zmian w programie Konferencji, nawet w dniu, w którym odbywa się Konferencja, w tym prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień.
4.4. Zmiany w programie Konferencji oraz jej terminu, o których mowa powyżej nie mogą stanowić podstawy do kierowania roszczeń finansowych wobec Organizatora.
4.5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych.
4.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do Uczestnika, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

§ 5. Odpowiedzialność Uczestnika

5.1. Uczestnik zobowiązuje się zastosować się do wymagań niniejszego Regulaminu, jak również stosowania się podczas Konferencji do zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji i poleceń organizacyjno- technicznych przedstawicieli Organizatora.
5.2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektu, na którym odbywa się Konferencja.

§ 6. Ochrona danych osobowych

6.1. Administratorem danych osobowych jest Olimp Laboratories sp. z o.o.
6.2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konferencji, w tym stworzenia listy uczestników oraz weryfikacji danych osobowych.
6.3. Dokonując rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów przeprowadzenia Konferencji, w tym stworzenia jawnej listy Uczestników.
6.4. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawy oraz żądanie usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w Konferencji.
6.5. Organizator zastrzega sobie prawo do skorzystania z serwisu zewnętrznego do przeprowadzenia rejestracji.
6.6. Za zgodą Uczestnika zebrane dane mogą być gromadzone w jednej lub wielu bazach danych bezpośrednio lub pośrednio utrzymywanych przez Administratora danych osobowych.
6.7. Podczas Konferencji Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i video. Uczestnictwo w wydarzeniach jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku każdego z Uczestników, Prelegentów i Prowadzących w materiałach informacyjnych i promocyjnych.
6.8. Każdą osobę, która bierze udział w konferencji obowiązuje zakaz fotografowania, nagrywania lub utrwalania w jakiejkolwiek formie lub za pomocą jakichkolwiek urządzenia obszarów laboratoryjnych firmy oraz wykładów i prelegentów bez uzyskania zgody komitetu organizacyjnego.

§ 7. Postanowienia końcowe

7.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.
7.2. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504 z późn. zm.).
7.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
7.4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
7.5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.06.2018r.